Revolution of the Mind - Die for My People

from by United for Iran

/

about

Revolution of the Mind is a hiphop due from California. Sheik, born in Iran, reflects the realities of revolution and exile through powerful and refined lyricism. He and Dfi formed Revolution of the Mind. This song tells a fictional story tracing the last 30 years of political history in Iran. www.facebook.com/RevolutionOfTheMindHipHop

انقلاب عقيده- آي.شيک متولد ايران و بزرگ شده در کاليفرنيا، واقعيت هاي انقلاب و تبعيد را از طريق اشعار نيرومند و پالايش يافته، بازتاب داده و به تصوير مي کشد. او و دفي گروه انقلاب ذهن را تشکيل دادند. اين ترانه از تاريخ سياسي ايران در 30 سال گذشته روايتي خيالي بيان مي کند. براي اطلاعات بيشتر به اين وبسايت مراجعه کنيد:‏
www.facebook.com/RevolutionOfTheMindHipHop

lyrics

قسمت اول:‏

هيچ وقت نديدم مردي تا زمان فرا رسيدن مرگش گريه کند، هيچ چيز مثل زيرپا گذاشتن غرور يک مرد نيست، بچه ها به کنار تخت يورش مي آورند، به کناربستر مرگ پدرم در سال 1975. او به مردمش عشق مي ورزيد و به آنها مي گفت که شاه يک عروسک خيمه شب بازي بود و ثروت و دارايي هاي آنها به تاراج رفته بود، و سپس اسيرکنندگان خون پاپس را ريختند، با حيله هايي که از اربابان آمريکاييشان آموخته بودند. هنگامي که صدايش به لرزش افتاده بود، خون در گلوهايش به جريان درآمد، پاپس مرا با دستانش گرفت و مرا سوگند داد، " قول بده که اين را به خيابان ها خواهي برد، رودررو با وحشيان بي رحم، و کمک کن تا انقلاب مردم بر روي پاهايش بايستد". و بنابراين ما در سکوت راه را ادامه داديم، و آهسته و بي صدا يک جنگ رواني را سازماندهي کرديم، جنگي براي فتح اذهان مردم، تحت کنترل، هيچ شانسي باقي نمانده بود، آيت الله ها از فرانسه برايمان مخفيانه کاست هايشان را مي فرستادند. ما تصرف قدرت را آغاز کرديم، و جوانان غرور خود را بازيافتند، و يک صدا مي گفتند که ديگر اجازه نخواهند داد، که انگليسي ها و مهره هايشان سرزمين ما را در کنترل داشته باشند، و تخت طاووس (تخت پادشاهي) را نابود کردند.‏

Verse 1:

I never seen a man cry 'til that man died, nothing starts something like _ with a man's pride, the children arrive from rushing to the bedside, of my father's demise in 1975. He had love for his people and told them, the Shah was a puppet and their wealth had been stolen, And then pops bled at the mercy of captors, with tricks they had learned from their American masters. As his voice quivered, blood bubbled up in his throat, Pops took me by the wrist and pledged me to an oath, "Swear to take it to the streets in the face of the beast, and help put this people's Revolution up on its feet." And so we moved in silence and quietly we organized, psychological war, a battle for the people's minds, In control, nothing's left to chance, Ayatollahs sent us underground cassettes from France. We began to seize power and the youth grew proud, declaring in one voice that we'd no longer allow, that these Anglos and pawns control our home, and brought forth the demise of the Peacock Throne.

هم سرايي:‏

برادر من، من رنج بردم، من براي مردمم رهبري کردم، انديشه را، من جنگيدم، من براي مردمم خون دادم، گريه، من غمگينم، من براي مردمم سوگواري مي کنم، تا زماني که آزاد شويم، من براي مردمم مي رزمم، سربازان خود را مخفي نمي کنند، من براي مردمم مي تازم، هرچه که غرور مردمم را بازگرداند، رو به آسمان فرياد مي کشم، براي مردمم گريه مي کنم، با دانستن اينکه شايد يک روز براي مردمم بميرم.‏

Chorus:

My brother, I suffered, I led for my people, Thought, I fought, I bled for my people, Weep, I grieve, I mourn for my people, Until we are free, I’m at war for my people, Soldiers don’t hide, I ride for my people, Anything to restore the pride for my people, Screaming to the sky, I cry for my people, Knowing one day I may die for my people.

قسمت 2:‏

قبل از آنکه ما ماموريت خود را به سرانجام برسانيم، آمريکايي ها سگ دست آموز ديگري بر قدرت نشاندند. و ازآنجايي که مهره ها و عروسک هاي خيمه شب بازيشان از ايران گريخته بودند، يک حاکم ستمگر ديگر به نام صدام در همسايگي توجه آنان را جلب کرد. و پس از آن، با دانستن اينکه صدام به تجاوز و حمله تمايل دارد، رونالد ريگان به او اطلاعات و سلاح هاي شيميايي داد، او تصميم گرفت که در اين پيروزي و غنائم آن شريک باشد، و يک نسل کشي همزمان را سبب شود. قبيله ها را عليه يکديگر بشوران، برادر را عليه برادر، و بخند که اين کاکا سياه هاي بياباني يکديگر را مي کشند، و امروز روني نمي تواند باور کند که چه معامله اي را برنده است، يک مليون از اجساد کشته شدگان، و هشت سالي که ما جنگيديم. پس ازآن، هنگامي که از وطن ديدار کردم از طريق مادرم متوجه شدم، که آنها برادر کوچک 12 ساله ام را به سربازي گرفته بودند، داستان هاي وحشتناکي از برنامه هاي مخصوصشان براي جوانان شنيده بودم، اينکه چگونه آنها را در اردوگاه هاي شست و شوي مغزي دولتي آموزش مي دادند. آنها مردي کفن پوش را بر اسب سفيد نشانده بودند در حالي سلاح خود را برکشيده بود، و به پسربچه ها مي گفتند که او امام دوازدهم است، به آنها کليدهاي پلاستيکي ورود به بهشت مي دادند، و به آنها مي گفتند که خدا منتظر است تا به آنها در زندگي بعدي خوش آمد بگويد. اما اين بچه ها سرباز نبودند، از آنها به عنوان سپر انساني استفاده مي شد، آنها برادر من را به خط مقدم مي بردند و مي دواندند تا ميدان مين را پاکسازي کند، و اکنون اين هيولايي که خلق کرده بوديم، آنگونه که من به وضوح ديدم، به چيزي بسيار شيطاني تر از آنچه قبلا بود تبديل شده است.‏

Verse 2:

No sooner we completed our mission, the Americans had a new lap dog in position, and since their puppets and pawns were chased from Iran, they found a neighboring tyrant by the name of Saddam. And then, knowing he had an itch for aggression, Ronald Regan gave him intelligence and chemical weapons, he decided to sponsor a conquer and divide, Create simultaneous genocides. Pit tribe against tribe, brother on brother and laugh and these stupid sand ni##ers killing eachother, And now Ronnie can't believe what a deal he bought, 1 million dead bodies, 8 years we fought. Then I learned from my mother when I visited home, they recruited my little brother all of 12 years old, I had heard the horror stories about the youth program, and how they trained them in government brainwash camps. They put a man on a white horse with shrouds and his weapon drawn, and told the boys it was the 12th Imam, Gave them plastic keys to paradise, and said that Allah was waiting to welcome them in the next life. But these kids weren't soldiers, they were used as shields, they sent my brother running in front to clear a mine field, now this monster we created I plainly saw, was something much more evil than what came before.

(Chorus)

قسمت 3:‏

ما با خون خود هزينه داديم و هيچ سودي نبرديم، مردم رنج مي کشيدند، زنان شهروندان درجه ي دو بودند، من از خودم پرسيدم، "آيا اين آن چيزي است که ما برايش جنگيديم؟ چرا برادرم را به کشتن دادم و در ازاي چه چيزي از پاپس هاي خودم گذشتم؟". به جوانان گفتم که چگونه جنبش شروع شد، چگونه ما براي خدا و کشور رزميديم و از هيچ کس نترسيديم، و من براي نسل بعدي شروع به کاشت بذر (بذرآگاهي) کردم، براي آنکه قدرت را از آناني که بهشان خيانت کرده بودند، بازپس بگيرند. پس از آن بود که مامورين درب خانه ي مرا شکستند، پاسدارها مرا نقش بر زمين کردند، آنها پيشاپيش از برنامه هاي من اطلاع يافته بودند و مرا به زندان فرستادند، به سلولي در مجاورت احمد باطبي. هيچ چيز بعد از گذشت تمام اين سالها تغيير نکرده بود، شانزده آذر به هيجدهم تير تبديل شد، و افکار در حال احتضار من در زندان اوين به من دروغ مي گفتند، "قدرت مطلق خود مذهب است."‏

Verse 3:

We had paid in blood and received no dividends, people were suffering, women were second-class citizens, I asked myself, "Is this what I fought for? What I sent my brother to his grave and gave up my Pops for?" I spoke to the youth of how the movement began, how we did for God and country and feared of no man, and I began to plant the seeds for next generation, to seize back the power from those that betrayed them. Then Feds kicked in my front door, the Pasdars put me on the floor, they had learned of my plans in advance and sent me, to a jail cell next to Ahmad Batebi. Not a damn thing changed after all these years, 16-e-Azar shod 18-e-Tir, and my dying thought lying in the Evin prison, "Absolute power is its own religion."

credits

from Azadi: Songs of Freedom for Iran, released June 12, 2012

tags

license

all rights reserved

about

United for Iran Tehran, Iran

Global collaboration of musicians honoring the courage and commitment of Iranians struggling for democracy and human rights. Songs inspired by a generation of new leaders. For interviews: info@united4iran.org

Join us! Sign-up for our newsletter via the tinyurl link below.

همکاری منحصربه فرد هنرمندان در گرامیداشت مبارزات مردم ایران! :این ترانه ها را به اشتراک بگذارید. برای دریافت خبرنام
... more

contact / help

Contact United for Iran

Streaming and
Download help