Bahaisonthemic - Siyabonga

from by United for Iran

/

about

Bahaisonthemic are a South African collective who went into the studio just to record a song for this album. “This song is about overcoming and giving thanks to all those who struggled and suffered to deliver freedom. ‘Siyabonga’ means ‘Thank you,’ and so we are paying tribute to our brothers and sisters in South Africa and Iran who suffered for freedom.” wajaproductions.wordpress.com and walied.jassat@gmail.com.

بهايي سونتميک گروهي از آفريقاي جنوبي است که به نوشتن، اجرا و ضبط موسيقي مي پردازد. آنها با استفاده از هنر و موسيقي به خلق پيام هاي مثبت و نشاط بخش مي پردازند. اين آهنگ به منظور قدر داني از تمام کساني است که براي رسيدن به آزادي مبارزه کرده و رنج کشيده اند. سيابونگا به معني "از شما متشکرم" است و در بزرگداشت برادران و خواهران در آفريقاي جنوبي و ايران، که براي رسيدن به آزادي رنج کشيده اند، ساخته شده است. از آموزه هاي آيين بهاييت اين است که مي بايست به تمامي انسان ها عشق ورزيد، نه فقط در حد تحمل يکديگر، بلکه ذوب شدن در مهرباني و عطوفت نسبت به يکديگر. آن کسي که مرتکب شکنجه و قتل هم نوع خود مي شود و عمل خود را توجيه مي کند، به معناي واقعي کلمه به اسارت و بردگي "فساد روح" در آمده است و بسيار بيشتر از آن کساني که توسط وي شکنجه مي شوند، محتاج آزادي و رهايي است. براي اطلاعات بيشتر به لينک زير برويد يا با اين ايميل تماس بگيريد:‏
wajaproductions.wordpress.com / walied.jassat@gmail.com

lyrics

شعر
مردم اقبال با ما يار است/ در کشوري (آفريقاي جنوبي) که تمامي اديان ارجمند شمرده مي شوند/ براي همين است که ما آزاديم تا به بهاييت اعتقاد داشته باشيم/ اما دعوت به عشق نمودن در جايي که آيين بهاييت ظهور پيدا کرد، جرم تلقي مي شود/ ايران/ سرزميني که در آن براي مهربان بودن، آزادي نيست/ جايي که حقوق بشر/ توسط روحانيت پايمال مي شود/ همه اش با عشق شروع شد/ به نفرت ختم شد/ اکنون درباره ي مبارزه ي آنان مي خوانم تا بازگو کنم/ به همراه من دست هاي يکديگر را بگيريد/ بياييد همگي همراه هم براي وحدت جهاني تلاش کنيم/ در پيشگاه خداوند ما همه يکسانيم/ پس نورت را بتابان تا اين بي عدالتي از بين برود

People we are gifted/ in a country (South Africa) where all Faiths are uplifted/ that's coz we free to believe as Baha'is/ but to preach love is regarded as a crime back from where it started/ Iran/ a land with no freedom to be kind/ where human rights are/ suppressed by the clergy wise/ it all started with love/ ended with hate/ now I sing their struggle for everyone to relate/ hold hands with me/ let us all work for global unity/ in the eyes of God we are all one cuz/ so keep shining your light until this injustice is undone

بعد از شب جدايي، خورشيد اتحاد طلوع مي کند/ در تاريکي بي عدالتي، بخشايش و رافت راهي برايم روشن مي کند / گرچه ما مورد ظلم، محروميت و جراحت قرار گرفتيم، اما آنچه گذشته تنها در حد خاطره اي باقي خواهد ماند / و اگر ما اکنون اتحاد را برگزينيم

After the night of separateness, rises the sun of unity / Through the dark of injustice, forgiveness lights a path for me / Though we've been wronged, hindered, scarred, the past remains a memory, and if we choose now unity it ignites and lays a legacy...

ما به راهنمايي نياز داريم تا بتوانيم از سايه هاي درون خويشتن رهايي يابيم / و بتوانيم فراي درد و رنجي که ديگران براي ما باعث شده اند، سر برکشيم / و اين نيرو تنها از طريق خدا به دست مي آيد/ پس دعا مي کنيم...‏

We need guidance to shake off the shadows of self / rise above the afflictions imposed by someone else / and this strength can only be attained through God / and so we pray...

ما قدردانيم از اينکه مجال زيستن در صلح را داريم و اينکه مي توانيم اتحاد و يگانگي را تحقق بخشيم / پس قلوب خود را به سوي مرکز وجود خويش بالا مي بريم / و ما دعا مي کنيم....پس دعا مي کنيم....پس دعا مي کنيم

We are grateful for this opportunity to live in peace and realize unity,
so we lift our hearts to the centre of our very being,
and we pray... so we pray... and so we pray...

از شما متشکرم / تمامي مبارزاتي که ما کرديم (هنوز پايان نيافته، مبارزه کماکان ادامه دارد) / ما در وحدت و يگانگي زندگي مي کنيم ( باهم، به سان يکي) / و آزادي اينجاست

Siyabonga (Thank you) / All the struggles we have been through (Its not over, the struggle is not over!) / We live in Unity (together as one)
and freedom is here

من به کسي نياز دارم تا با او سخن بگويم / کسي که بتوانم درونم را برايش بازگو کنم / اين درد عميقا مرا آزار مي دهد، نياز دارم / به مکاني که بدانجا بگريزم!‏

I need someone to speak to / someone i can pour my heart to / this pain cuts me deep i need / somewhere i can run to!

شنيدم که کسي فرياد مي کشد/ بي آنکه هراس داشته باشي تخيل کن/ چرا که يک زماني ما هيچ يک اينجا نبوديم/ من درهوا احساسش مي کنم/ سوالات بسيار/ اما پاسخ هاي بسيار اندک/ در مسير رستگاري/ سياه و سفيد را با هم يکي کن، اکنون همه چيز بخشوده مي شود/ پدر از تو ممنونيم، تو براي آزادي ما جنگيدي/ اکنون من مي توانم آن را بر روي ديوارها بنويسم/ در سخنان من آن را بشنو، در قدم هاي من آن را ببين/ تو براي تغيير جنگيدي بي توجه به آنکه کاسبکاران چه بي رحمانه مقاومت مي کردند/ ما آنجا نبوديم، ولي هيچگاه فراموش نخواهيم کرد، در آينده/ ما اتحاد را شهر به شهر گسترش مي دهيم و از خود نشان رفعت و سرافرازي برجا مي گذاريم، هرکجا که باشد/ مبارزه ادامه دارد تا زماني که ما براي صلح تلاش مي کنيم

I heard somebody scream/ dream without fear/ cos once upon a time we were never here/ i feel it in the air/so many questions/ but so little answers given/ on the road to redemption/ unify the black and the white now all is forgiven/ tata siyabonga (father we thank you) you fought for our freedom/ now i can write it on the walls/ hear it in my speech man see it in my walk/you fought for change no matter how cruel the cashier stayed/ we were never there 'fele ga ritla re lebala'(we will never forget) grasp on the future/city to city we spread the word of unity leave a trail of sublimity where ever i be/ 'aluta continua' (struggle continues) as we strive for peace

credits

from Azadi: Songs of Freedom for Iran, released June 12, 2012
Walied WaJa Jassat, Dexters Mlambo, Itani Grae Matter III, Nyakwezi Kaatuliba, Thuto TC Real Mothogai, Timothy Spiritwithapen Nokere, Urban Legendz, Hlezi, Mr Mo, Madam Phoenix, Dominique, Conor, Hailey Fudu

tags

license

all rights reserved

about

United for Iran Tehran, Iran

Global collaboration of musicians honoring the courage and commitment of Iranians struggling for democracy and human rights. Songs inspired by a generation of new leaders. For interviews: info@united4iran.org

Join us! Sign-up for our newsletter via the tinyurl link below.

همکاری منحصربه فرد هنرمندان در گرامیداشت مبارزات مردم ایران! :این ترانه ها را به اشتراک بگذارید. برای دریافت خبرنام
... more

contact / help

Contact United for Iran

Streaming and
Download help