Salome MC - Drunk Shah, Drunk Elder

from by United for Iran

/

about

Salome Mc is the first female rapper in Iran, a multimedia artist and educator. Her song features a speech by Ayatollah Taleghani and a chorus embellished by "Taqi Bahar's" poetry. "It's the voice of the second generation of Islamic Revolution – not only hoping, but moving for change." www.SalomeMc.com

سالومه مک اولين زن خواننده رپ در ايران است. او يک معلم و هنرمند چند رسانه اي نيز هست. ترانهٔ او شامل نطقي از آيه الله طالقاني است و اشعار محمدتقي بهار هم در قسمت هم-سرايي ترانه استفاده شده است. اين صداي نسل دوم انقلاب اسلامي است که فقط به اميد بسنده نمي کند و براي دگرگوني در حرکت است. ‏
www.SalomeMc.com

lyrics

ورود:‏
(سخنراني آيت الله طالقاني در يکي از نمازهاي جمعه ابتداي انقلاب)
... به همين منوال پيش برود، مستبديني و مستبدهايي برما مسلط خواهند شد...

(Speech by Ayatollah Taleghani, after a Friday prayer in the first days following the Islamic Revolution)

"If it keeps going as it is, there will soon be tyrants dominating us…"

همخوان:‏
(از ملک الشعراي بهار)
با شه ايران ز آزادي سخن گفتن خطاست
کار ايران با خداست، کار ايران با خداست

مذهب شهنشه ايران ز مذهب ها جداست
کار ايران با خداست، کار ايران با خداست

شاه مست و شيخ مست و شحنه مست و مير مست
مملکت رفته ز دست، مملکت رفته ز دست

هر دم از دستان مستان فتنه و غوغا به پاست
کار ايران با خداست، کار ايران با خداست

Chorus:

(Poetry by Bahar, Translated from Farsi original by Salome MC)

It is a mistake to talk to the Shah of Iran about freedom
Iran’s fate is in God’s hands

The Shah of Iran has a special religion of his own
Iran’s fate is in God’s hands

King is drunk, elder is drunk, governor is drunk, commander is drunk
The destiny of the country is out of our hands now

Each moment the hands of drunken people bring intrigue and turmoil
Iran’s fate is in God’s hands

بخش اول:‏
حرفي دارم که مانده در گلويم مثل لقمه حرام
چون زن هاي صيغه مسولان در اندرون
چون زنداني سياسي توي سلول انفرادي
انتحاري هست حرفهايم، چه ملموس چه انتزاعي

نديدم انقلاب را، ولي انقلابي هست رپم
اين قلم سلاحم است، با توشه اي حاوي کفن
نيشخند نزن، مي دانم دارم زياد واسه از دست دادن
(منم يه دختر ساده ام)
ولي تو تا حالا تو خيابان دنبال جواب گشته اي؟
براي ثبت حقيقت، دوربين زير چادر بسته اي؟
آره، گاهي حاضريم از آزادي سلب بشويم
براي حفظ آزادگي مان و معناي هستي

حس هتک حرمت، واسه ترد ظلمت، مستقل از دولت
خودجوش و پر قدرت
نيست منظورم خرداد هشتاد و هشت
شهريور ۵۹ را مي گويم تا ۶۷

پدرم در جبهه مادرم تو صف شير جيره بندي شده تو مرکز شهر...‏
آژير بمب تلخ، هموطنان پا به پاي مرگ
گاهي با کلاشينکف، گاهي با سنگ...!‏
اين هست خلوص نيت! نه عقده حقارت و برتري يه مشت غارتگر اموال سفارت
هزاران راه پيما خس و خاشاک بودند اونوقت صد تا ناـ دانشجو احساسي و پاک بودند؟

Verse 1:

I got things to say that are stuck in my throat like a “haraam bite”
Like the temporary marriages of the officials, hidden behind curtains
Like a political prisoner in solitary confinement
What I am going to say is suicidal, whether concrete or abstract

I haven’t seen the revolution, but my rap is revolutionary
This pen is my weapon, and I got my burial shroud in my backpack
Don't laugh, I know I got a lot to lose… I am an ordinary girl too after all.

But have you ever been looking for answers in the street?
Have you ever put a camera under your hijab (veil) to record the truth?
Yeah, sometimes we are ready to lose our freedom,
To protect our liberty and the meaning of our existence

The feeling of desecration… Trying to get rid of the darkness…
Spontaneous and powerful …. Independent from the government…
and I do not mean the 2009 post election crack-down, no…
I mean September 1980 to August 1988:

My father on the frontline, my mother in the milk-line...
for our ration of milk in the city center of Tehran
The bitter air raid siren, and our countrymen fighting to their last drop of blood
Sometimes with a klashinkof, sometimes with a rock…!
That is what’s called pure intentions, not the super/inferiority complex of a few embassy raiders!
Thousands of protestors were called “dirt and dust” (by Ahmadinejad, 2009)
But a hundred non-students were the emotional and pure ones? (As called by Alaa’ddin Borujerdi)

همخوان:‏

مملکت کشتي، حوادث بحر و استبداد خس
ناخدا عدل است و بس، ناخدا عدل است و بس

کار پاس کشتي و کشتي نشين با ناخداست
کار ايران با خداست، کار ايران با خداست

پادشه خود را مسلمان خواند و سازد تباه
خون جمعي بي گناه، خون جمعي بي گناه

اي مسلمانان در اسلام اين ستم ها کي رواست؟
کار ايران با خداست، کار ايران با خداست

Chorus:

The country is a ship, the events is the sea and the dictatorship is a dust
The captain is the justice

Protecting the ship and the voyagers is the captain’s job
Iran’s fate is in God’s hands

The king calls himself a Muslim and still spills…
…the blood of innocent people

How can this kind of cruelty be justified in Islam?
Iran’s fate is in God’s hands

بخش دوم:‏

اميد داشتيم به اصلاحات، چون روال انقلابات همين است
با انتخابات مي شود کم کم جا را داد
از تندرويي به اعتدال
باور کور به استدلال
از تحجر به پيشرفت واقعي و استقلال

آزادي فردي تو عقيده بيان، بدون اخلال فضاي شخصي ديگران
آموزش و پرورش بدون تعصبات ملي و ديني و قومي و نژادي و زبان

ولي زمان گذشت و پر از اشک شد چشم هاي مادران
تو جنگ دهه شصت و قتل هاي زنجيره اي تو دهه هفتاد...‏
تا اينکه در جمعه اي تاريک اتفاق افتاد...‏

دست رايمان بريد...‏
اشتياقمان گريخت...‏
شيطان پرست که بوديم، اغتشاشگر هم شديم
زنداني هاي سياسي، اختلاس ها، تورم بيست در صدي، حمايت از بشار اسد، واي!‏

Verse 2:

We were hoping for reforms,
because that is how revolutions work:
We can move towards democracy with elections
From extremism to moderation
From blind faith to comprehension
From fossilization to real advancement and independence

Freedom of speech and freedom of belief
without interfering in others’ personal space
Education with no national, religious, tribal, racial and language bias

But the time passed and the eyes of mothers got full of tears
in the war of 80s and in the chain-murders of 90s,
Until on one black-Friday it happened …

Our hand of election got cut…
Our enthusiasm went away…
We were already called devil-worshippers, and now we are “rioters” too
Political imprisonments, embezzlements, inflation, and supporting Bashar Assad? Gotta be kidding me!

همخوان:‏

با شه ايران ز آزادي سخن گفتن خطاست
کار ايران با خداست، کار ايران با خداست

مذهب شهنشه ايران ز مذهب ها جداست
کار ايران با خداست، کار ايران با خداست

شاه مست و شيخ مست و شحنه مست و مير مست
مملکت رفته ز دست، مملکت رفته ز دست

هر دم از دستان مستان فتنه و غوغا به پاست
کار ايران با خداست، کار ايران با خداست

Chorus:
It is a mistake to talk to the Shah of Iran about freedom
Iran’s fate is in God’s hands

The Shah of Iran has a special religion of his own
Iran’s fate is in God’s hands

Shah is drunk, Sheikh is drunk, governor is drunk, emir is drunk
The destiny of the country is out of our hands now

Each moment the hands of drunken people bring intrigue and turmoil
Iran’s fate is in God’s hands

خروج:‏
ادامه سخنراني طالقاني:‏
اين انسان، براي رسيدن به هدف همه جور وسيله را توجيه مي کند.‏
دروغ مي گويد، فريب مي دهد، خدا را شاهد مي گيرد که من دلسوزترين مردم در حق شما ملتم....‏

ولي روحيه اش لجوج ترين، کينه ورزترين مردم است نسبت به خلق. تا وقتي سوار کار نشده وعده مي دهد، همين که سوار شد، ديگر به هيچ چيز رحم نمي کند.‏

Outro:
(the rest of the speech)
This person, will justify any means to reach his goals…
He lies, he deceives, he swears to God: `I am the most compassionate for you.`
But in reality, he is the most stubborn, most hateful of all people.
Before he gets power in his hands, he makes promises… Once he gets it, he will have no mercy.

credits

from Azadi: Songs of Freedom for Iran, released June 12, 2012
Produced by Armada Beatz

tags

license

all rights reserved

about

United for Iran Tehran, Iran

Global collaboration of musicians honoring the courage and commitment of Iranians struggling for democracy and human rights. Songs inspired by a generation of new leaders. For interviews: info@united4iran.org

Join us! Sign-up for our newsletter via the tinyurl link below.

همکاری منحصربه فرد هنرمندان در گرامیداشت مبارزات مردم ایران! :این ترانه ها را به اشتراک بگذارید. برای دریافت خبرنام
... more

contact / help

Contact United for Iran

Streaming and
Download help